Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Връзка с нас : 0886 373972

View My Stats

Водни помпи - как да да направим правилен избор

Дата: 2023-06-29

Приложенията на водните помпи са многобройни и разнообразни, което често поставя на изпитание правилния избор на помпата. Задачата се усложнява допълнително и от това дали изпомпваната вода е чиста или замърсена с различни примеси, включително с пясък и по-едри твърди включвания с големина, достигаща дори до размерите на чакъл. Затова ще направим кратък преглед на видовете помпи и тяхното приложение, както и на типичните решения за осигуряване на собствено, независимо от водопроводната мрежа захранване с вода за напояване, за производствени, санитарни и битови нужди. Затова тук ще се спрем съвсем накратко на основните и най-често използваните помпи в домашната градина, селското стопанство, производствените и битовите нужди.

Градинските помпи са най-често използваните, а преобладаващото им предназначение се съдържа в наименованието – поливане на различни насаждения. Най-често това са центробежни помпи, които се монтират на сухо място. Максималната дълбочина на засмукване (геодезична смукателна височина) при този вид помпи е 8–9 m (измерена между нивото на водата и оста на помпата) при надморска височина около 1000 m. В близост до морското равнище тя достига до 10 m. За засмукване на водата от по-голяма дълбочина се използват потопяеми помпи. Центробежните градински помпи се използват за изпомпване на вода не само от кладенци и резервоари, но и от други природни източници. Грижовните и спестовни стопани събират стичаща се от покривите дъждовната вода в подходящи за целта резервоари или бидони. От тях тя се изпомпва и използва за напояване.

Широко приложение за захранване с вода от местен източник на еднофамилни и вилни сгради, селскостопански и други постройки, на автоматизирани поливни системи и др. намират хидрофорните уредби, които осигуряват непрекъснат поток вода с почти постоянно налягане в условия на циклично ползване на водата и съответно на цикличен режим на работа на помпата. Хидрофорната уредба позволява автоматизирано включване и изключване на помпата в зависимост от консумацията на вода. Тя изглажда в много голяма степен иначе неминуемите тласъци предавани на водната струя при пускане и спиране на помпата.
Междинно решение са центробежните помпи, управлявани от пресостат – прибор, който измерва налягането на водата във водопроводната мрежа и съответно включва и изключва помпата. По този начин в мрежата се поддържа почти постоянно налягане на водата, а и помпата се предпазва от повреда поради работата й при липса на консумация на вода. В редица случаи този вид помпи може успешно да заменят по-скъпите и по-обемисти (поради наличието на металния резервоар) хидрофорни системи. Използват се за автоматизирано напояване на различни по вид градини, за снабдяване с вода на еднофамилни и вилни сгради, както и за различни производствени дейности.
Потопяемите помпи имат водоплътна конструкция и работят потопени в кладенци, басейни и декоративни езера, резервоари за събиране на дъждовни и други води. Тяхното използване в голяма степен решава проблема с ограничението на смукателната дълбочина при центробежните помпи. Metabo предлага модели предназначени за засмукване на чиста вода, други пък са специализирани за работа със замърсени, включително с едри твърди включвания (пясък и чакъл с едрина от 5 до 70 mm) води. Има и комбинирани потопяеми помпи, които съчетават качествата и възможностите на тези две специализирани групи. Много ценни за отводняване на избени и други помещения са помпите, които поставени върху пода, са в състояние да засмучат и изхвърлят водата до достигане на дебелина на водния пласт само 2 mm.
Тук ще се спрем по-детайлно на избора на градински помпи и хидрофорни уредби, за което е използвана техническа информация от Metabo, любезно предоставена на редакцията от фирма „Киров“. В диаграмите за избор на помпата според необходимия дебит на изпомпваната вода и максималната височина на водния стълб са включени намиращите се към момента в продажба модели на Metabo, включително новите градински едностъпални помпи с чугунено тяло и хидрофорните уредби, изградени с тези помпи (виж следващия брой НС 5-6/2014), които немската компания пусна на пазара през февруари т.г. В примерите са използвани уедрени данни от практиката, така че и хора без техническо образование и подготовка в областта на хидравликата и проектирането на водоснабдителни инсталации да могат лесно да се ориентират, макар и с известно приближение, при избора на водната помпа.
 
Избор на градинска помпа
 
Най-общо казано, изборът на помпата зависи от количеството вода дебита, което е необходимо за захранване, примерно, на напоителна система. Дебитът от своя страна се пресмята в зависимост от количеството вода (l/h), което са способни да разпръснат свързаните с нея поливни (дъждовални) устройства за час. Вторият показател за избор на помпата е пълната напорна височина на водния стълб, който тя трябва да осигурява. Пресмята като сбор от геодезичната напорна височина (вертикалното разстояние между оста на помпата и най-високо разположеният водочерпещ прибор), геодезичната смукателна височина (вертикалното разстояние между оста на помпата и динамичното ниво на водата в кладенеца или резервоара), загубата на налягане в смукателния и тласкателния тръбопровод. Загубите на налягане зависят от вида, дължината и диаметъра на тръбите (маркуча), както и от местните хидравлични съпротивления на колена, спирателни кранове, разклонители и други елементи, т.е. точното им пресмятане е задача за професионалисти с необходимото образование. При пресмятане на необходимия минимален напор на помпата трябва да се отчете и налягането на водата, необходимо за нормалното функциониране на водочерпещите прибори.
След като се уточнят тези величини, подходящата помпа се подбира според графиките, които изобразяват характеристиките на всяка помпа в диаграма Q-H. Кривите в нея показват съотношението между дебита и напора (височината на водния стълб) поотделно за всеки модел от дадена група помпи.
Пример: Помпата захранва с вода напоителна система, която им три дъждовални разпръсквача с 1000 l/h и два по 700 l/h. Следователно помпата трябва да осигурява общо 2400 l/h.
Пълната напорна височина на водния стълб се пресмята като сбор от:
» Необходимото минимално налягане на водата за нормална работа на водоразпръскващите прибори – при липса на фабрични данни се приема налягане 2 bar.
» Геодезичната дълбочина на засмукване на водата (от нивото на водното огледало до оста на помпата).
» Геодезичната напорна височина на водния стълб (разстояние от помпата до нивото на разпръскващите водата прибори).
» Хидравлични загуби на налягане поради триенето на водния поток в тръбопровода (маркуча) – за опростяване на сметките в случая се приема стойност, равна на 15% от дължината на напорния тръбопровод (маркуч).
За показаната на схемата инсталация сметката би изглеждала така:
» Минимално изходящо налягане на водната струя в края на нагнетателния тръбопровод – 2 bar или 20 m воден стълб.
» Дълбочина на засмукване на водата – 4 m воден стълб.
» Напорна височина – 10 m воден стълб.
» Хидравлични загуби в маркуч с дължина 20 m – 3 m воден стълб (15% от 20 m дължина).
Сборът на тези цифри показва, че помпата трябва да осигурява налягане, осигуряващо 37 m височина на водния стълб.
Въз основа на тези две данни от диаграмата Q-H за градинските помпи на Metabo като най-подходяща помпа изборът се пада на новия модел P 9000 G.
 
Избор на хидрофорна уредба
Изборът на хидрофорна уредба се извършва по същия начин – чрез приблизително пресмятане на необходимия дебит и напорната височина на водния стълб, осигурявани от помпата. Пресмятането на дебита се извършва въз основа на осреднени примерни показатели за разхода на вода за различни санитарни и домакински прибори (виж таблицата), като:
» Перална машина – 10 l/min
» Съдомиялна машина – 8 l/min
» Душ за къпане – 10 l/min
» Дъждовална инсталация за напояване на тревна и друга растителност с два разпръскващи прибора – 2 х 10 l/h.
Ако работят едновременно, те биха изразходвали общо 48 l/min.
За минималния дебит, който помпата трябва да осигури, се приема 40% от това количество, т.е. 48 х 40% = 19,2 l/min или 1152 l/h.
Напорната височина на водния стълб се пресмята въз основа на разликата между нивото на водата в резервоара (кладенеца) и най-високо разположеният в сградата захранван с вода санитарен или кухненски прибор.
Да приемем, че хидрофорната уредба е поставена в мазето на сградата и засмуква вода от резервоар, намиращ се 5 m по-ниско. Най-високо разположеният санитарен прибор е душ за къпане, намиращ се на височина 10 m над нивото помпата. Необходимата напорна височина на водния стълб, който помпата трябва да изтласква, представлява сумата от двете величини, т.е. 5 m + 10 m = 15 m. Тя обаче трябва да преодолява и загубата на налягане при движението на водата поради съпротивлението (общо и местни загуби) в тръбопровода. И в този случай то се приема за около 15% от неговата дължина, т.е. 15 m + 2,25 m (15 m х 15%) = 17,25 m.
Накрая трябва да се вземе под внимание и минималното налягане на водата, необходимо за нормалната работа на прибора, който изисква най-високо налягане на водата. В този пример от Metabo са приели стойността 1,5 bar, което се равнява на воден стълб с височина 15 m. Тази стойност се прибавя към вече получената напорна височина на водния стълб – 17,2 m + 15 m = 32,25 m.
С така определените стойности по диаграмата Q-H вече може да се отчете, че подходящата за случая хидрофорна уредба от новите модели може да се избере между HWW 3300/25 G или HWW 4000/25 G.
При избора на помпата, особено при хидрофорните уредби, трябва да се имат предвид и още някои фактори. Така например на входа на помпата е препоръчително да се монтира филтър за очистване на водата от песъчинки и други по-едри примеси. Това несъмнено спомага за повишаване на нейната дълготрайност, подобрява се качеството на подаваната за домакински (санитарни) цели вода, предпазват се дюзите на санитарните и други прибори от запушване. Същевременно филтърът оказва значително хидравлично съпротивление, което води до намаляване на дебита на помпата с около 300 l/h. За намаляване на загубите диаметърът на смукателния маркуч не бива да бъде по-малък от диаметъра на входящия отвор на помпата. В противен случай това ще причини допълнително спадане на налягането поради повишеното триене.
Градинските центробежни помпи и хидрофорни уредби се монтират на сухо защитено срещу дъжд, а през зимата и срещу замръзване, място. Също така е необходимо да се осигури свободно движение на въздуха около помпата за по-доброто й охлаждане.
Не бива помпата да се оставя да работи без приток на вода към нея. Същото се отнася и когато изходящият от помпата воден поток по някаква причина е блокиран. При работа в това състояние в продължение на повече от 5 min съществува реална опасност от нейното прегряване и повреждане.
9
За защита на помпата от прегряване поради работа без вода може да се използват няколко предлагани от Metabo технически решения, като например Hydromat HM 2 – пресостат, който включва или изключва захранването на електродвигателя в зависимост от налягането във водопроводната мрежа. Така помпата става автоматично управляема – решение, което в редица случаи се използва вместо хидрофорна уредба.
При центробежните помпи на смукателния тръбопровод задължително се поставя специален еднопосочен клапан, който не допуска източване на водата и изпразване на помпата. За целта Metabo предлага клапани за монтиране към тръбопровод (маркуч) с диаметър 1“ и 1 1/4“.
Накрая обръщаме внимание, че помпите и хидрофорните уредби, които Metabo предлага не са пригодени, съответно не са лицензирани у нас, за подаване на годна за пиене вода.

Валути

Количка

Количката е празна.

Облужване на клиенти